Skip to content

 

 

  MAGTESLØSHEDEN OVERSKYGGEDE…

”Jeg var så tæt på at sige op, selvom jeg ellers er super glad for at være her”

Sådan sagde Anne Holm, pædagog i Nærum Menighedsbørnehave, efter at have deltaget i StærkTrivsel-kurset, ”Ro fra Naturen”.

I dag er Anne Holm stadig ansat i Nærum Menighedsbørnehave, og leder Bente Mahrt er glad for, at en målrettet indsats, som satte støj på dagsorden, havde rigtig god effekt på hverdagen i børnehaven.

I Nærum Menighedsbørnehave havde man igennem længere tid haft store udfordringer med børn, som legede på en ukonstruktiv måde og lavede larm, som ikke syntes at have nogen funktion. Personalet ønskede også at stille skarpt på garderobesituationen, som i de fleste tilfælde var præget af for meget larm og støj.

serious matured woman with crossed arms outdoor

Særligt de store børn var svære at få styr på, hvilket stuens pædagog Anne Holm var så træt af. Anne Holm er en særdeles kompetent og erfaren pædagog, og institutionsleder Bente Mahrt ønskede ikke at miste sin erfarne pædagog. Bente Mahrt valgte derfor at kontakte Pernille Hede, som hun havde læst om.

Tre dages kursus med PH-Metoden
Det blev aftalt, at StærkTrivsel skulle skræddersy et oplæg til hele personalet og dernæst afholde et tre-dages kursus i PH-Metoden, hvor der særligt skulle arbejdes med at styrke pædagogernes kompetencer og ejerskab i deres arbejde med at etablere og bevare roen i situationer, som ofte endte med for meget larm og uro hos børnene og forhøjet stressniveau hos pædagogerne.

På kurset arbejdede Pernille Hede og pædagogerne med, hvordan sanseintegrationsteorierne kan omsættes til praksisog blandt andet anvendes på børn med særligt højt energiniveau. Der var også fokus på, hvordan pædagogernes egen ro og ”lave gear” kunne være afgørende for, at børnene spejlede denne ro, ligesom arbejdet med, hvordan pædagogerne mere konstruktivt og nærværende kunne håndtere at være i ”det høje gear” sammen med børnene, var i fokus.

Det blev vægtet højt, at øvelserne fra PH-Metoden tog udgangspunkt i de situationer, som pædagogerne oplevede som mest udfordrende i hverdagen, ligesom at øvelserne blev indlært sammen med børnene og i pædagogernes eget tempo.

kids shouting, brother and sisters tired of staying home, family problems
shutterstock_703245364 1

Stor effekt – og ingen opsigelse

Til stor overraskelse for pædagogerne viste det relativt korte forløb sig at have positiv effekt på hverdagen i børnehaven: ..det går rigtig godt. Alle 18 børn har simpelthen været så rolige og fokuserede i garderoben de sidste to uger. Det er ret utroligt, at det kan lade sig gøre, når vi voksne er skarpe på de ydre rammer” , fortæller pædagog Trine Axelsen.

I StærkTrivsels afsluttende evaluering af kurset har pædagogerne blandt andet skullet vurdere børnegruppens forandringer. Her vurderede pædagogerne, at børnenes evne til at rumme hinanden, deres evne til selv at tage initiativ til nye rolige lege samt deres sammenhold i gennemsnit havde flyttet sig 4,4 point på en skala fra 1 til 10 i løbet af syv måneder.

Og samtidig droppede Anne Holm planerne om at stoppe i børnehaven:Jeg var så tæt på at sige op, selvom jeg ellers er super glad for at være her. Men jeg orkede ikke børnegruppen mere og var virkelig træt af mit arbejde. Men nu har børnene rykket sig helt vildt. De er blevet langt mere rolige og sødere overfor hinanden. Der er sket rigtig meget de sidste syv måneder, og det er skønt at se deres udvikling, så nu stopper jeg ikke alligevel” 

Leder Bente Mahrt kan også se, at PH-Metoden har givet positive resultater for både børnene og for hendes pædagoger: Jeg kan se, at forløbet har haft en effekt på børnene. Når pædagogerne bruger det, som de har lært på kurset, kommer der en ro på børnene, og de får nogle konstruktive lege og bedre lege end før. Børnene har også fået meget mere overskud til hinanden, fx. til børn som kommer til at vælte legetøjet og forstyrre legen. Så ja, jeg kan se, at der sker noget positivt med børnene, og så er det selvfølgelig meget glædeligt, at vores pædagog har valgt at blive i huset. Det er jeg meget glad for”.

— o —

Navne på pædagoger som optræder ovenfor, er ændret pga. institutionens ønske om anonymisering.

  MANGEL PÅ TID OG RESSOURCER …

.. var en ”fælles klods om benet”, og personalet følte sig magtesløse

Mere præcis stimulering og mere forældredialog førte til nyt fagligt fokus og mere motiverede børn og voksne i institutionen Kastaniegården. Trine Larsen, pædagogisk leder, er glædeligt overrasket over, at hverdagen for både medarbejdere og børn har ændret sig positivt efter StærkTrivsels relativt korte workshopforløb.

Pædagogisk leder Trine Larsen i institutionen Kastaniegården kontaktede StærkTrivsel, da hun ønskede hjælp til at skabe mere initiativ hos personalet og flere fagligt funderede aktiviteter for børnene i dagligdagen. Efter et målrettet workshopforløb med StærkTrivsel har udbyttet bl.a. været tydeligere pædagoger med øget overblik, glæde, overskud og engagement. Børn som fyldte og som var svære at forstå og derfor krævede mere af personalets tid har opnået at blive langt gladere i relationerne med andre børn og de nærmeste voksne. 

image2
image1

Manglende tid og dårlig samvittighed
Efter fem formiddage, hvor Pernille Hede fra StærkTrivsel var med ”ude i marken” for at observere dagligdagen i Kastaniegaarden, var det tydeligt, at det pædagogiske personale følte sig meget presset i dagligdagen.

Selvom personalet helt tydeligt var engageret i deres arbejde med børnene, savnede de mere tid og overskud til at planlægge aktiviteter med børnene. Ude på stuerne var der meget gråd, meget larm og hyppige konflikter børnene imellem. En del børn var ikke selvhjulpne trods deres alder på fire år og ”gik i baglås” ved enhver udfordring, som blev stillet. Personalet på stuerne fik ikke i tilstrækkeligt omfang igangsat børneaktiviteter, da de savnede overskud og tid til at planlægge.

Den dårlige samvittighed over ikke at kunne tage på de ønskede ture med børnene, ikke at være der nok for de fire børn med særlige behov og ikke at nå i mål med de aktiviteter, de faktisk havde planlagt, resulterede i en fælles følelse af magtesløshed. Personalet havde vænnet sig til, at mangel på tid og ressourcer var deres fælles ”klods om benet”.

20160406_121758

Mere fokus på børnene med særlige behov var nøglen til forandring

På baggrund af observationer og interviews i Kastaniegaarden udarbejdede Pernille Hede i samarbejde med institutionens leder, Trine Larsen, og det øvrige personale et indsats-oplæg, som koncentrerede sig om tre hovedområder:

1. Tydelige mål for børn som er svære at forstå: Der blev arbejdet med tidlig forældreinvolvering med afsæt i en narrativ forståelse og tydeligere kommunikation til at forstå barnets manglende trivsel. Målrettet daglig træning af barnets selvhjulpenhed blev igangsat, plan blev udarbejdet for sansemotorisk træning i rutinerne, og hvor det var relevant, blev en børneergoterapeut kontaktet af forældrene med henblik på nærmere udredning og træningsprogram for deres barn.

2. Klar rollefordeling i dagligdagen på stuen: Husets pædagoger fik hver ansvaret for to børn som tidligere optog meget af personalets tid. I en kortere periode fik pædagogmedhjælperne ansvar for de øvrige børn, så pædagogerne kunne rette deres fulde fokus på de børn som var svære at forstå. I samråd med Pernille Hede blev der lagt mål for hvilken præcis stimulering og i hvilke rutiner, der særligt kunne bruges til at stimulere børnene i.

3. Nye mål: Medarbejderne udarbejdede aktivitetsplaner med klare faglige pædagogiske udviklingsmål for de enkelte børn som var sværere at forstå og som fyldte, men dog fortsat med deltagelse af alle børnene. Ingen skulle ”trækkes til side”, men hensynet til hele børnegruppen blev skubbet til side til fordel for en mere individuel planlægning. Aktionslæring blev brugt som metodetilgang, og børnenes individuelle udviklingsmål blev delt med hele husets personale til inspiration.

Større mentalt og fysisk overskud hos de voksne efter samarbejdet med StærkTrivsel
Efter tre måneder, hvor Kastaniegårdens leder Trine Larsen og det pædagogiske personale har arbejdet med de tre indsatsområder, siger Trine Larsen,  

det er tydeligt, at der er større mentalt og fysisk overskud hos de voksne. Især oplever pædagogerne mere faglig kvalitet i deres arbejde, børnene som er sværere at forstå, har rykket sig et til to trin i deres udviklingsforløb, og de er blevet mere selvhjulpne“.

Selvom det har været en udfordring at blive meget mere klar og direkte i dialogen med forældrene til børn -som vi bruger ekstra meget tid på- er forældrenes umiddelbare forsvarsreaktion og modstand, blevet vendt til et frugtbart samarbejde.

Både forældre og personale kan dagligt se, hvad præcis stimulering kan gøre for et barnets trivsel både hjemme og i institutionen.

— o —

Pga. ønsket om anonymitet fra den selvejende institution, er navnet på institutionen ændret.

  NU OPLÆRES ALLE I PH-METODEN 

Vi læste om Pernille Hede og syntes, at hendes arbejde lød spændende og ikke langt fra vores egen pædagogik”, fortæller leder Kari Uth.

En artikel i PUBLs fagblad Børn & Unge blev startskuddet til et samarbejde mellem Rødbækgård Børnehave og StærkTrivsel. Samarbejde resulterede i, at alle ansatte efterfølgende oplæres i PH-Metoden.

Selvom man i Rødbækgård Børnehave i forvejen brugte naturen som en del af det pædagogiske arbejde, ønskede man at bruge naturen på en ny måde. Samtidig savnede børnehavens personale at ”få naturens ro med indendørs” – på legepladsen og indenfor i børnehaven. Ligesom man ude i naturen finder ro og skærper sanserne, har brugen af StærkTrivsels PH-Metode sat fokus på roen og brugen af sanserne i dagligdagen på Rødbækgård.

Brugen af PH-Metoden hjalp børnene med at finde ro og at komme tæt på hinanden

Souschef Pia Jensen fortæller: ”Vi bruger så mange sanser som muligt – i garderoben, ved spisesituationen m.m. Vi arbejder meget med børnenes opmærksomhed, koncentration og ro gennem forskellige lege. Vi går fx med en ærtepose på hovedet, fordi følelse af egen kropsbevidsthed er vigtig. Samtidig er vi gennem brug af PH-Metoden blevet meget mere bevidste om vores egen ageren sammen med børnene. Vi bruger fx. bevidst det at tale langsomt, bevæge os langsomt og tale lavt, og det spejler børnene, og langsomt bliver det mere og mere almindeligt hos os”.
Nogle af de største gevinster ved at bruge PH-Metoden har været, at børnene i Rødbækgård er kommet meget tættere på hinanden. De er blevet bedre til at finde roen sammen, og særligt har PH-Metoden vist sig at have rigtig god effekt på børn med ekstra meget energi. Ud over at de har fået mere indre ro, har arbejdet ud fra PH-Metodens principper styrket ”højenergibørnenes” evne til at lytte og til at indlære.

Soilcreme
Ærtepose-balance

Samtlige medarbejdere endte med at blive undervist i PH-Metoden
Hvor det i starten af samarbejdet med Pernille Hede kun var planen at introducere børnehaveleder Kari Uth og souschef Pia Jensen til PH-Metodens principper, arbejdsmetoder og øvelser ude i naturen i 3 dage, har samtlige medarbejdere fået træning i PH-Metoden, fordi den havde den ønskede effekt, og fordi den lå i forlængelse af de pædagogiske tilgange, som Rødbækgård ønskede at bruge fremover for at arbejde med børnenes evne til at finde deres indre ro – sammen og hver for sig.

Pia Jensen og Kari Uth drog efter kurset på flere ture med det øvrige personale uden Pernille Hede. Teorierne fra PH-Metoden blev gennemgået på personalemøder af Kari Uth og Pia Jensen, og medarbejderne deltog på ture, hvor de voksne trænede PH-Metoden sammen med børnene. Metoden kunne også nemt bruges indenfor i rutinerne og aktiviteterne på Rødbækgård, og souschef Pia Jensen udbyggede hurtigt legene, så der var endnu flere at bruge løs af ude og inde.

Paedagogisk-vejledning

I dag læner Rødbækgård Børnehave sig op af to metoder, Marte Meo og PH-Metoden, da de supplerer hinanden godt i det daglige pædagogiske arbejde.

— o —

DLO bragte en artikel om Rødbækgård-forløbet i ”Børns Hverdag” nr. 6, 2016 ”Når naturen inviteres indenfor”

Foto: Michael Martensen (DJ)

  NATUREN OG DE “VILDE” DRENGE ..

Synligt udbytte: drengene fik styrket relationerne og deres evne til at regulere sig selv

Skoleverdenen venter lige om hjørnet, men hvad gør man som pædagog ved de ”vilde” og super energiske drenge, som skaber konflikter og konstant og vedvarende  uro?
I Børnehaven Troldehøj var svaret faste turdage i skoven og et tre dages mini-kursusforløb med Pernille Hede.

Selvom pædagogerne i Børnehaven Troldehøj[1] har god erfaring med og indsigt i at styrke børnenes sociale læring, savnede de konkrete redskaber til at styrke børnenes emotionelle udvikling, da nogle af børnenes hyperaktive, asociale og utålmodige adfærd betød, at selv små konflikter ofte blev til meget store konflikter i hverdagen.

Flere af børnehavens pædagoger havde blandt andet store udfordringer med de ”vilde” og meget energiske drenge, når der f.eks. skulle klatres, råbes og løbes stærkt.

Boerns-sproglige-udvikling-det-gode-boerneliv
vilde-drenge-1-3

Tre dages mini-kursusforløb

På baggrund af pædagogernes ønsker om inspiration og konkrete redskaber til at styrke de hyperaktive børns følelsesmæssige udvikling udarbejdede StærkTrivsel et tre dages mini-kursusforløb. Kursusforløbet fokuserede særligt på at give pædagogerne nogle redskaber til at træne børnenes mentaliseringsevne og stimulere børnenes udvikling af empati og selvregulering i hverdagens gøremål og aktiviteter.

Hovedindholdet på det dages minikursus-forløb var følgende:
På 1. kursusdag blev pædagogerne undervist i øvelser og lege, og forudsætninger for børns motivation og evne til at deltage. Videre blev det gennemgået hvordan personalets ageren spiller en afgørende rolle for ’de vilde drenges’ følelsesmæssige afstemning, og oplevelser af grænser i de betydningsfulde barn-voksenrelationer.

På 2. kursusdag blev der fokuseret på de betydningsfulde og alt afgørende barn-voksen relationer. Dette for at øge tilliden hos børnene, så de i højere grad kunne lade sig lede af de (anerkendende) voksen-afstemninger og synkronisere sig med de voksnes roligere adfærd.

På 3. kursusdag var der fokus på børnenes mentaliseringsevne og evne til selvregulering. Der blev arbejdet med at få børnene til at mærke og udtrykke deres følelser i forskellige legesituationer, ligesom der blev fokuseret på børnenes evne til ’at se sig selv udefra og se de andre børn indefra’ – også kaldet mentaliseringsevne.

vilde drenge

Arbejdet med børnene ude i skoven stimulerede de vilde drenge

Efter StærkTrivsels tre dages mini-kursusforløb er der kommet mere struktur og fokus på pædagogernes arbejde med de urolige og hyperaktive drenge i Troldehøjens Børnehave. Børnehaven har nu fast to turdage i skoven hver uge, hvor øvelser og lege fra kursusforløbet er i centrum for aktiviteterne i skoven.

Aktiviteterne på de faste ture i skoven har ifølge Troldehøjens pædagoger haft stor effekt og har været et godt redskab i deres arbejde med at styrke børnenes følelsesmæssige udvikling og deres før-skole-evner. Pædagogerne har med egne øjne erfaret, hvor stor betydning deres egen ageren har haft af positiv indvirkning for deres relation og kontakt til børnene – særligt i forhold til at møde og anerkende de ”vilde” og hyperaktive drenge i deres behov for de vilde lege. Drengene er derigennem også blevet bedre til at geare ned, være rolige, lytte, fokusere og i højere grad evne at deltage i rutiner og aktiviteter med en langt højere grad af fordybelse og koncentration.

Med andre ord er der igennem de nye fælles øvelser og lege blevet plads til de vilde drengenes behov for høj energi – uden skæld ud – ligesom drengene har fået mere lyst til at interagere og skabe relationer til Troldehøjs personale.

[1] ) Pga. ønsket om anonymitet fra institutionen side, er navnet på institutionen ændret.